AVG

In het kader van de nieuwe richtlijnen, voortkomend uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft Museumpark Orientalis de volgende verklaring opgesteld. Door middel van deze verklaring willen wij ons privacybeleid uiteenzetten.

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers, vrijwilligers, donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoongegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Museumpark Orientalis.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Museumpark Orientalis kan u vragen om persoonsgegevens als u een relatie met ons aangaat, bijvoorbeeld als bezoeker, donateur of vrijwilliger, omdat u een actie voor ons voert of met een actie van ons meedoet, als u een petitie of steunbetuiging ondertekent, meedoet met een (social media) campagne of een arrangement bij ons bestelt.

Het Museumpark Orientalis kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens met betrekking tot transacties, donaties, aankopen of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt door het doen van een (eenmalige) gift of een aankoop of actiedeelname.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de relatie met u uit te kunnen voeren, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor marketingdoeleinden en om ons bestand van deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen te vergroten. Om ons werk te kunnen doen hebben wij uiteraard fondsen nodig. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang tot het werven van (extra) fondsen. Dit doen wij mede via dataverrijking.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Museumpark Orientalis, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Het gaat hierbij onder meer om de gegevens over de door uw gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem en gegevens over het gebruik van onze website zoals het tijdstip dat u de site bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. Hiervoor plaatsen we cookies op onze websites. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, u gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen. U kunt er zelf voor kiezen om de cookies niet te accepteren, de website blijft dan toegankelijk. Raadpleeg hier de cookieverklaring.

Ook bekijken we hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen door het bijhouden van het openings- en klikpercentage.
Wanneer u ons volgt op social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, kunnen wij toegang krijgen tot een deel van uw persoonsgegevens. Om te zien wat social media platformen doen met persoonsgegevens, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze media.

Welke persoonsgegevens verwerkt Museumpark Orientalis?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam of organisatie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites en social media
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s
 • Interesses

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om de relatie met u te kunnen uitvoeren. Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals die van de belastingwetgeving (7 jaar), bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

Museumpark Orientalis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Museumpark Orientalis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Museumpark Orientalis.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumparkorientalis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stellen wij u een aantal vragen om dit vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw identiteit voldoende vast te stellen, dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van Museumpark Orientalis, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail. U kunt ook aangeven dat u bepaalde informatie, zoals onze nieuwsbrief, niet wilt ontvangen. Dit heet het recht van verzet. Neem hiervoor contact met ons op.

Bescherming van uw gegevens

Museumpark Orientalis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring treft u altijd op onze website.