Algemene bepalingen, definities

1.1 Dit zijn de bezoekersvoorwaarden van Museumpark Orientalis, hierna te noemen MPO

1.2 Onder ‘het museumcomplex’ wordt hierna verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- en/of beheersbevoegdheid van de Heilig Landstichting valt, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, het museumterrein, tentoonstellingszalen, en vergaderruimtes, restaurants, depot, terras en overige buitenruimte(s).

1.3 Onder ‘bezoeker’ wordt hierna verstaan eenieder die op welke wijze dan ook, direct of indirect en al dan niet in school- of groepsverband of anderszins op grond van een met het MPO gesloten overeenkomst tijdens reguliere openingstijden het museumcomplex betreedt met als doel het museum in het algemeen te bezoeken, zijn terrein(en) te betreden, een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen.

1.4 Deze bezoekersvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen het MPO en een bezoeker. De bezoekersvoorwaarden gelden voor eenieder die het museumcomplex betreedt zonder dat deze persoon direct of indirect een overeenkomst met het MPO heeft gesloten.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle door het MPO gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. De bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het toegangsbewijs tot het museumcomplex te tonen aan de medewerker van het MPO.

2.2 De bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal daarvan of indien de bezoeker na aanschaf daarvan geen of niet tijdig gebruik maakt of als de geldigheid van het entreebewijs is verlopen. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan bovendien niet worden geruild. Het MPO restitueert de door de bezoeker betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex wegens calamiteit voortijdig dient te verlaten en er dus sprake is van overmacht.

2.3 Het MPO kan de toegang tot het museumcomplex aan de bezoeker ontzeggen, wanneer blijkt dat het toegangsbewijs of de voucher niet is verkregen van het MPO of een daartoe door het MPO bevoegd verklaarde instantie, dit is vervalst of op andere wijze onrechtmatig is verkregen.

Verblijf in het museumcomplex

3.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich te houden aan de huisregels van het MPO en zich fatsoenlijk te gedragen jegens zowel het personeel en de overige bezoekers van het museum, alsmede respectvol om te gaan met de museale collectie. De bezoeker is tevens verplicht aanwijzingen en instructies van het MPO, zoals die van bijvoorbeeld suppoosten en beveiligingsmedewerkers, te allen tijden op te volgen. Indien de bezoeker naar het oordeel van het MPO op welke wijze dan ook in strijd met de huisregels, fatsoensnormen of aanwijzingen of instructies van het personeel van het museum handelt dan kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of van welke aard dan ook.

3.2 Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen dienen erop toe te zien dattentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door, de door hen meegebrachte kinderen. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en andere begeleiders van groepen dienen erop toe te zien dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door en begeleide groepsleden. Leraren en/of de scholen waaronder deze ressorteren en andere begeleiders zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen begeleide leerlingen en/of groepsleden. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen en/of leraren en andere begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreffende door hen meegebracht minderjarige kinderen en/of groepsleden.

3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten langdurig te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen zoals bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons, (mobiele) geluidsbronnen of andere bronnen van geluidsoverlast;
 4. te roken in de ruimtes;
 5. illegale verdovende middelen mee te nemen;
 6. naar het oordeel van het MPO gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen.

3.4 Het MPO kan inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

3.5 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het MPO foto-, video- en filmopnamen te (laten) maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.

3.6 In geval van diefstal, vernieling of overlast door de bezoeker waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de gedragingen genoemd in artikel 3.3 zal het MPO de bezoeker aansprakelijk stellen voor de schade en aangifte doen bij de politie en justitie. Daarnaast kan het MPO de bezoeker waarvan vaststaat dat hij een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd of die zich naar het oordeel van het MPO ernstig in strijd met de fatsoensnormen, de huisregels en/of deze bezoekersvoorwaarden heeft gedragen de toegang tot het museumcomplex voor een nader door het MPO te bepalen periode ontzeggen. Het MPO behoudt zich het recht voor om het signalement van een bezoeker die een voorwerp van het MPO heeft beschadigd door te geven aan een ander museum en/of politie of justitie. Met het betreden van het museumcomplex geeft de bezoeker voor dat doel toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken.

3.7 Indien de bezoeker schade toebrengt aan een voorwerp van het MPO behoudt het zich recht voor om alle restauratie- en reparatiekosten te verhalen op de bezoeker, onverminderd het recht van het MPO op volledige schadevergoeding.

3.8 Indien schade uit welke hoofde dan ook wordt veroorzaakt door een minderjarige bezoeker, althans door leden van een groep bezoekers, dan zijn naast de betreffende bezoekers, de ouders, begeleiders en/of de organisatie die een groepsbezoek hebben of heeft geboekt jegens het MPO hoofdelijk gehouden de door de minderjarige bezoeker(s) en/of het groepslid c.q. de groepsleden veroorzaakte schade te vergoeden.

Klachten

4.1 Klachten die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen acht werkdagen na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het MPO te zien ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden niet door het MPO in behandeling genomen. Het MPO onderzoekt de klacht en beantwoordt deze in beginsel schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

4.2 Klagen is onder meer niet mogelijk met betrekking tot de volgende (categorieën van) omstandigheden:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het MPO.
 2. klachten die betrekkingen hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, zoals bijvoorbeeld de gedeeltelijke sluiting als gevolg van het
  opbouwen of afbreken van tentoonstellingen en dergelijke;
 3. klachten en omstandigheden die betrekkingen hebben op overlast of ongemak die op welke wijze dan ook is veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijvoorbeeld
 4. geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal, molest en dergelijke;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes in het museumcomplex en dergelijke;
 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Aansprakelijkheid van het MPO

5.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen risico.

5.2 Indien een bezoeker bij zijn bezoek aan het museumcomplex om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld door vallen, stoten of te water raken, lichamelijk letsel of erger oploopt en/of schade of vermissing aan zaken ontstaat, sluit het MPO om deze reden aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de aansprakelijkheid, het voorgaande meegewogen, voor de betreffende schade aan haar is toe te rekenen en indien en voor zover zij hiervoor verzekerd is, dan wel zich redelijkerwijs had dienen te verzekeren. De aansprakelijkheid voor schade is dan gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.

5.3 Aansprakelijkheid van het MPO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen etc. is altijd uitgesloten.

5.4 De aansprakelijkheid van het MPO wordt onder meer uitgesloten voor:

– schade ten gevolge van handelen van derden (bezoekers);

– schade ontstaan ten gevolge van eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van

instructies van personeel van het MPO.

5.5 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen geparkeerd op het parkeerterrein van het MPO is het MPO nimmer aansprakelijk, tenzij deze schade is veroorzaakt door het (personeel) van het museum zelf het MPO c.q. haar personeelslid daaraan de schuld heeft.

5.6 Indien het MPO goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het MPO daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het MPO nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan.

5.7 De hierboven opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid en/of beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het MPO of haar bedrijfsleiding en deze schade haar voor het overige ook is toe en aan te rekenen.

5.8 Het MPO is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht van het MPO. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het MPO onafhankelijke omstandigheid, die toegang tot het museumcomplex, tentoonstellingen en/of nakoming van de overeenkomst, tijdelijk en/of blijvend verhindert, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer en rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, weersomstandigheden, brand stroom- en andere ernstige storingen en/of om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.

Gevonden voorwerpen

6.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.

6.2 In geval de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keus zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Toepasselijkheid van overige voorwaarden

7.1 De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het MPO.

Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op de overeenkomst(en) met het MPO en de bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Overige bepalingen

9.1 Het MPO behoudt zich het recht voor deze bezoekersvoorwaarden te wijzigen.

9.2 Mocht komen vast te staan dat een van de hierboven genoemde bepalingen nietig is, dan tast die nietigheid de geldigheid van de overige in deze bezoekersvoorwaarden genoemde bepalingen niet aan.

9.3 Deze bezoekersvoorwaarden zijn vastgesteld door de directie van het MPO.

Bepalingen in het licht van Corona

10.1 Wanneer in het licht van de coronabestrijding van overheidswege wordt besloten dat in MPO geen of een beperkt aantal bezoekers is toegestaan, dan bestaat de mogelijkheid tot kosteloos annuleren van het gereserveerde (groeps-)bezoek. In overleg worden mogelijk reeds gemaakte kosten afgestemd.