Word vriend van Orientalis

Je denkt erover om Museumpark Orientalis financieel te ondersteunen? Wat fijn! Met jouw hulp kunnen wij blijven bestaan. Want wist je dat wij geen subsidie krijgen en dus volledig afhankelijk zijn van donaties?

Als lid van Vereniging Vrienden Orientalis profiteer je van de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het museumpark.
  • Uitnodiging voor Vriendenactiviteiten, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij deelnemen.
  • Uitnodiging voor de jaarvergadering.
  • Nieuwsbrieven van het museum en van de begraafplaats Heilig Landstichting.

Je bent al Vriend van Orientalis vanaf € 25,00 per jaar! Aanmelden doe je via vriendorientalis@gmail.com.

Er zijn drie soorten lidmaatschap:

  • Brons – Individueel lidmaatschap € 25,00 per jaar.
  • Zilver – Gezinslidmaatschap met twee kinderen tot 13 jaar € 48,00 per jaar.
  • Goud – Extra ondersteuning en gezin met max. vier kinderen tot 13 jaar € 100,00 per jaar.  

Het rekeningnummer van de Vereniging van Vrienden is:
NL14 INGB 0007948433 ten name van Vereniging van Vrienden van het Bijbels Openluchtmuseum
(Voorheen heette Museumpark Orientalis Bijbels Openluchtmuseum, vandaar deze tenaamstelling.)

ANBI gegevens

Gegevens van de Vereniging van Vrienden:

Fiscaal nummer: 8028.80.472
Kamer van Koophandel nummer: 40146854
E-mailadres: vriendorientalis@gmail.com

Statuten vastgesteld door notaris Mr.  F.J.G.G. Prick op 23 september 1998

(De naam van het museum is inmiddels twee keer gewijzigd. De naam is op dit moment ‘Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting’. De vereniging van vrienden heeft nog de originele naam bij de Kamer van Koophandel en in de officiële statuten).

Doelstelling vereniging: Artikel 3 van de statuten luidt:

1 De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Bijbels Openluchtmuseum , hierna ‘het museum’.

2 De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van steun aan het museum in de ruimste zin, alsmede door het stimuleren van activiteiten, ten gunste van het museum.Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 

De Vereniging van Vrienden Orientalis ondersteunt het museum door:

  • Het verbreden van de bekendheid en de doelstelling van het museum. Er wordt heel actief genetwerkt. Vele contacten zijn gelegd met religieuze organisaties en instellingen.
  • Informatieve bijeenkomsten en lezingen te organiseren voor leden en niet-leden. Geprobeerd wordt om de dialoog tussen de drie monotheïstische religies te bevorderen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een opener en inclusieve samenleving.
  • Specifieke projecten financieel te steunen. Dit kan betrekking hebben op tentoonstellingen (het Nobelpad van de Vrede ), vervoer (golfkarren), aanleg van de Joodse Stilte tuin of aanschaf van materialen (verlichting, beamer).

Bestuur samenstelling

Drs C.A.M Hanselaar – van Loevezijn, voorzitter

Drs. R van Rietschoten, penningmeester

Terugblik over het jaar 2020

Helaas is het museum in 2020 regelmatig gesloten geweest vanwege het Coronavirus. Dat heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de leden van de Vereniging Vrienden van het museum Oriëntalis.

De beperkingen ten aan zien van bijeenkomsten hebben ons genoodzaakt om de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden en andere bijeenkomsten af te zeggen. Het Feest van het Licht in december, door velen ervaren als het hoogtepunt van het jaar, is reeds twee dagen na de opening al weer gecanceld vanwege het oplopend aantal Coronabesmettingen.

Op verzoek van de toenmalige directeur Erna van de Ven heeft de Stichting een donatie van  € 3000 gegeven bestemd voor de openingsexpositie “Op weg naar het Paradijs”,die in april gepland was. Het bestuur is aanwezig geweest bij de openingsceremonie.

In april heeft Erna van de Ven haar positie als directeur overgedragen aan Walter Hamers. Helaas heeft het bestuur niet officieel afscheid van haar kunnen nemen vanwege het verbod op bijeenkomsten.

Ook is in 2020 het toekomstplan van Oriëntalis verder uitgewerkt in samenspraak met een vertegenwoordiging van de inwoners van de Heilig landstichting. Het plan ligt nu voor o.a.in de gemeenteraad van Berg en Dal in de hoop dat het museum financiële steun krijgt voor de noodzakelijke moderniseringen.

Per 31 december 2020 telde de vereniging 110 leden.

Het bestuur heeft besloten om voor het jaar 2021 geen contributie te vragen aan haar leden, omdat niet te voorzien is of en wanneer het museum weer  open gaat. Echter vele leden hebben toch hun contributie voor 2021 betaald en daar is het bestuur hen zeer erkentelijk voor.

De Vereniging van Vrienden heeft een bedrag van € 1.575,– aan giften ontvangen.
Aan contributie over 2020 is een bedrag van € 3.302,– ontvangen.

Bekijk hier de jaarcijfers over 2020. 

drs.C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn,  voorzitter.

Drs. R. van Rietschoten,  penningmeester.

De Vereniging van Vrienden van Orientalis heeft ANBI-status. Lees hier meer over de ANBI-status. 

TENTOONSTELLINGEN
AGENDA